Стандарти вищої освіти.

Стаття 11. Система стандартiв вищої освiти

1. Систему стандартiв вищої освiти складають державний стандарт вищої освiти, галузевi стандарти вищої освiти та стандарти вищої освiти вищих навчальних закладiв.

Стандарти вищої освiти є основою оцiнки якостi вищої освiти та професiйної пiдготовки, а також якостi освiтньої дiяльностi вищих навчальних закладiв незалежно вiд їх типiв, рiвнiв акредитацiї та форм навчання.

2. Державний стандарт вищої освiти мiстить складовi:

перелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями;

перелiк напрямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями;

вимоги до освiтнiх рiвнiв вищої освiти;

вимоги до освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв вищої освiти.

3. Галузевi стандарти Стандарти вищої освіти. вищої освiти мiстять складовi:

освiтньо-квалiфiкацiйнi характеристики випускникiв вищих навчальних закладiв;

освiтньо-професiйнi програми пiдготовки;

засоби дiагностики якостi вищої освiти.

4. Стандарти вищої освiти вищих навчальних закладiв мiстять складовi:

перелiк спецiалiзацiй за спецiальностями;

варiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик випускникiв вищих навчальних закладiв;

варiативнi частини освiтньо-професiйних програм пiдготовки;

варiативнi частини засобiв дiагностики якостi вищої освiти;

навчальнi плани;

програми навчальних дисциплiн.

5. Порядок розроблення стандартiв вищої освiти та внесення змiн до них, а також здiйснення контролю за їх отриманням визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 12. Державний стандарт вищої освiти

1. Перелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями мiстить перелiк назв квалiфiкацiй, якi визначаються через професiйнi назви Стандарти вищої освіти. робiт, що мають виконувати фахiвцi певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня на первинних посадах.

2. Перелiк напрямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями, мiстить перелiк назв напрямiв, що вiдображають спорiднений змiст вищої освiти i професiйної пiдготовки, та перелiк назв спецiальностей, що вiдображають неповторюванi узагальненi об'єкти дiяльностi або виробничi функцiї та предмети дiяльностi.

3. Вимоги до освiтнiх рiвнiв вищої освiти мiстять вимоги до рiвня сформованостi у особи соцiальних i громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професiйної дiяльностi, а також вимоги до формування у неї патрiотизму до України та до знання української мови.

4. Вимоги до Стандарти вищої освіти. освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв вищої освiти мiстять вимоги до професiйної пiдготовки фахiвцiв з урахуванням суспiльного подiлу працi.

5. Перелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями, вимоги до освiтнiх та освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв вищої освiти затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi освiти i науки, погодженим iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi працi та соцiальної полiтики.

Перелiк напрямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi освiти i науки Стандарти вищої освіти..Стаття 13. Галузевi стандарти вищої освiти

1. Освiтньо-квалiфiкацiйна характеристика випускника вищого навчального закладу вiдображає цiлi вищої освiти та професiйної пiдготовки, визначає мiсце фахiвця в структурi галузей економiки держави i вимоги до його компетентностi, iнших соцiально важливих якостей, систему виробничих функцiй i типових завдань дiяльностi й умiнь для їх реалiзацiї.

Освiтньо-квалiфiкацiйнi характеристики випускникiв вищих навчальних закладiв затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi працi та соцiальної полiтики.

2. Освiтньо-професiйна програма пiдготовки визначає нормативний термiн та нормативну частину змiсту навчання за певним напрямом або спецiальнiстю вiдповiдного Стандарти вищої освіти. освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, встановлює вимоги до змiсту, обсягу та рiвня освiти й професiйної пiдготовки фахiвця.

Освiтньо-професiйнi програми пiдготовки затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки.

Нормативний термiн навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки встановлюється вiдповiдно до визначеного рiвня професiйної дiяльностi.

Нормативний термiн навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки молодшого спецiалiста для осiб, якi мають повну загальну середню освiту та освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень квалiфiкованого робiтника за спорiдненою професiєю, зменшується на один рiк.

Нормативний термiн навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки бакалавра для осiб, якi мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень молодшого спецiалiста за вiдповiдною до напряму Стандарти вищої освіти. пiдготовки бакалавра спецiальнiстю, може зменшуватися до двох рокiв.

Нормативний термiн навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки магiстра для осiб, якi мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiста за вiдповiдною спецiальнiстю, не може перевищувати одного року.

Нормативний термiн навчання фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв спецiалiста та магiстра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади, за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки.

Якщо вищий навчальний заклад має вiдповiднi угоди з навчальними закладами iноземних держав, що передбачають взаємовизнання документiв про вищу освiту за умови iнших термiнiв навчання Стандарти вищої освіти., такi термiни можуть бути встановленi вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади, за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки.

3. Засоби дiагностики якостi вищої освiти визначають стандартизованi методики, якi призначенi для кiлькiсного та якiсного оцiнювання досягнутого особою рiвня сформованостi знань, умiнь i навичок, професiйних, свiтоглядних та громадянських якостей.

Засоби дiагностики якостi вищої освiти використовуються для встановлення вiдповiдностi рiвня якостi вищої освiти вимогам стандартiв вищої освiти i затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки.

Стаття 14. Стандарти вищої освiти вищих навчальних закладiв

1. Вищi навчальнi заклади визначають Стандарти вищої освіти. спецiалiзацiї за спецiальностями, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв молодшого спецiалiста, спецiалiста та магiстра. Назви спецiалiзацiй за спецiальностями вiдображають вiдмiнностi у засобах, умовах та продуктах дiяльностi в межах спецiальностi.

2. Варiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик випускникiв вищих навчальних закладiв, освiтньо-професiйних програм пiдготовки та засобiв дiагностики якостi вищої освiти забезпечують пiдготовку фахiвцiв за спецiалiзацiями за спецiальностями з урахуванням особливостей суспiльного подiлу працi в Українi та мобiльностi системи освiти щодо задоволення вимог ринку працi.

Змiст варiативних частин освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик випускникiв вищих навчальних закладiв, освiтньо-професiйних програм пiдготовки, засобiв дiагностики якостi вищої освiти, навчальних планiв, програм навчальних дисциплiн визначається Стандарти вищої освіти. вищим навчальним закладом у межах структури та форми, встановлених спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки.

3. Навчальнi плани визначають графiк навчального процесу, перелiк, послiдовнiсть та час вивчення навчальних дисциплiн, форми навчальних занять та термiни їх проведення, а також форми проведення пiдсумкового контролю.

4. Програми навчальних дисциплiн визначають їх iнформацiйний обсяг, рiвень сформованостi вмiнь та знань, перелiк рекомендованих пiдручникiв, iнших методичних та дидактичних матерiалiв, критерiї успiшностi навчання та засоби дiагностики успiшностi навчання.

5. Навчальнi плани та програми навчальних дисциплiн розробляються вищим навчальним закладом вiдповiдно до освiтньо-професiйних програм пiдготовки i затверджуються керiвником вищого навчального закладу Стандарти вищої освіти..

Стаття 15. Науково-методичне забезпечення вищої освiти

Науково-методичне забезпечення вищої освiти здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти i науки, iншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади, науково-методичними установами та вищими навчальними закладами.

Науково-методичне забезпечення вищої освiти включає пiдготовку навчальної i наукової лiтератури та забезпечення нею вищих навчальних закладiв. Пiдготовка та забезпечення вищих навчальних закладiв навчально-методичною документацiєю повинна вiдповiдати змiсту навчання, визначеному стандартами вищої освiти.


documentagedoyz.html
documentagedwjh.html
documentageedtp.html
documentageeldx.html
documentageesof.html
Документ Стандарти вищої освіти.